1. Asociacija – tai fizinių ir juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.
 2. Veiklos tikslai:
  1. Vienyti Lietuvos žaidimų kūrėjus, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą, atstovauti žaidimų kūrėjų interesams.
  2. Propaguoti žaidimų kūrimą Lietuvoje.
  3. Skatinti nuolatinį Lietuvos žaidimų kūrėjų profesinį tobulėjimą ir padėti jiems to siekti.
  4. Inicijuoti, skatinti, remti ir bendradarbiauti kuriant su žaidimų industrijomis susijusias mokymo programas, Lietuvos mokyklose ir universitetuose.
  5. Diegti etikos bei profesinio elgesio standartus.
  6. Skatinti tarptautinį žaidimų kūrėjų bendradarbiavimą, palaikyti ir plėsti ryšius su giminingomis užsienio šalių organizacijomis, skleisti žinias apie Lietuvos žaidimų kūrėjus užsienio šalyse.
 3. Funkcijos ir uždaviniai:
  1. Reklamuoti ir platinti informaciją apie Asociacijos, jos narių ir kitų Lietuvos žaidimų kūrėjų veiklą.
  2. Organizuoti seminarus, kursus ir bei kitus su mokymu susijusius renginius.
  3. Organizuoti konferencijas, narių susitikimus su kviestiniais svečiais.
  4. Ruošti arba dalyvauti ruošiant įstatymų, normatyvinių aktų ar kitų dokumentų, reglamentuojančių žaidimų kūrimą ir platinimą, projektus.
  5. Atstovauti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei užsienio organizacijose.
  6. Sukurti ir palaikyti informacinę duomenų bazę, kuri palengvintų esamų ir būsimų žaidimų kūrėjų darbą ar ugdymą.
  7. Įgyvendinant Asociacijos veiklos tikslus, funkcijas ir uždavinius, verstis įstatymams neprieštaraujančia ir šių tikslų, funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui reikalinga ūkine komercine veikla.
 1. Įstatuose numatytai veiklai vystyti Asociacija gali:
  1. Turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose;
  2. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
  3. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
  4. Steigti įmones ir organizacijas;
  5. Steigti visuomenės informavimo priemones;
  6. Jungtis į asociacijų sąjungą ir išstoti iš jos;
  7. Stoti į tarptautines organizacijas;
  8. Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse programose;
  9. Gauti ir teikti paramą;
  10. Įgyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas ir/arba jiems neprieštaraujančias teises ir pareigas.
 1. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
 1. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

 2. Asociacijos nariai turi teisę:

  1. dalyvauti Asociacijos veikloje;

  2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir jos sukaupta informacija;

  3. balsuoti, rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo ir kitas organizacines Asociacijos struktūras;

  4. išstoti iš Asociacijos;

  5. jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

 1. Asociacijos nariai turi šias pareigas:

  1. laikytis Asociacijos įstatų;

  2. laikytis etikos ir profesinio elgesio standartų;

  3. vykdyti visuotinio Asociacijos susirinkimo ir valdybos nutarimus;

  4. laiku mokėti metinį nario mokestį;

  5. vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus.
 1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys 5.2. ir 5.3. punktuose numatytus reikalavimus.

 2. Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo, kuris studijuoja ar dirba su žaidimų industrijomis susijusiose srityse, arba turintis reikšmingos darbinės ar kūrybinės patirties su žaidimų industrija susijusiose srityse. Fizinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi užpildyti stojimo anketą ir, gavus asociacijos valdybos patvirtinimą, sumokėti stojimo ir metinį nario mokesčius. Šiuos mokesčius už fizinį asmenį gali sumokėti juridinis asmuo, mokėjimo dokumentuose nurodęs atitinkamą mokėjimo pagrindą.

 3. Asociacijos nariu gali būti juridinis asmuo, kuris yra susijęs su Asociacijos veikla ir tikslais. Juridinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi gauti valdybos patvirtinimą ir sumokėti stojimo bei metinį nario mokesčius bei pateikti 5.4. punkte nurodytus dokumentus.

 4. Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi Asociacijos valdybai pateikti tokius dokumentus:

  1. Nustatytos formos užpildytą anketą;

  2. Bent vieno Asociacijos nario rekomendaciją;

  3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba elektroninį sertifikuotą išrašą.

 1. Asociacijos narys – fizinis asmuo – turi 1 (vieną) balsą balsuodamas Asociacijos narių susirinkime ir turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti jį Asociacijos narių susirinkimuose.

 2. Asociacijos narys – juridinis asmuo – turi 1 (vieną) balsą balsuodamas Asociacijos narių susirinkimuose. Asociacijos narys – juridinis asmuo – gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių Taip pat juridinis asmuo gali deleguoti 3 (tris) fizinius asmenis – savo darbuotojus – dalyvauti Asociacijos renginiuose.

 3. Asociacijos narys – juridinis asmuo – turi teisę sumokėti stojamąjį bei narystės mokesčius ir už kitus Asociacijos narius – fizinius ar juridinius asmenis.
 1. Asociacija gali turėti garbės narių.

 2. Garbės nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.

 3. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu išskirtiniais atvejais už ypatingus nuopelnus Asociacijai arba aktyvią veiklą Lietuvos žaidimų industrijos labui.

 4. Garbės nario statusas gali būti panaikintas Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 5. Asociacijos garbės nariai gali dalyvauti Asociacijos veikloje nemokėdami nario mokesčio.

 6. Asociacijos garbės nariai visuotiniame narių susirinkime dalyvauja ir balsuoja bendra tvarka.

 1. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių, jeigu:

  1. nustatyta tvarka laiku nesumoka metinio narystės mokesčio;

  2. nevykdo šiuose įstatuose numatytų pareigų;

  3. savo veikla diskredituoja Asociacija, kenkia Asociacijos įvaizdžiui ar blogina reputaciją;

  4. kitais atvejais, kuriuos Asociacijos visuotinis narių susirinkimas laiko pakankamais nario pašalinimui.

 2. Asociacijos narys iš Asociacijos pašalinamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 1. Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas, o Asociacijos valdymo organai –valdyba ir direktorius.

 2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

 1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso teisė:

  1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;

  2. nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

  3. nustatyti valdybos kompetenciją, formavimo tvarką, rinkti jos narius ir juos atšaukti;

  4. tvirtinti metines finansines ataskaitas ir revizoriaus ataskaitą;

  5. tvirtinti stojamųjų ir kasmetinių nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

  6. priimti sprendimus steigti Asociacijai priklausančias įmones, filialus, visuomenines informavimo priemones;

  7. reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

  8. priimti sprendimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas.

 2. Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas bent 1 (vieną) kartą per metus ne vėliau kaip po 4 (keturių) mėnesių, pasibaigus finansiniams metams. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, valdyba jos priimtu nutarimu arba auditorius.

 3. Asociacijos nariai turi būti informuojami apie visuotinio narių susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš savaitę iki visuotinio narių susirinkimo pradžios.

 4. Susirinkimas yra teisėtas ir laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Kiekvienas asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi teisę atstovauti kitus asociacijos narius.

 5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šios dalies 9.3.1. ir 9.3.7. punktuose nurodytus sprendimus laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šios dalies 9.3.1. ir 9.3.7. punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Kiekvienas narys, dalyvaujantis susirinkime, nesvarbu, koks jo ar jo atstovaujamo Asociacijos nario įnašų dydis, balsuojant turi po 1 (vieną) sprendžiamąjį balsą už save ir už savo atstovaujamus narius (jei tokių yra), išskyrus kai balsuojama dėl valdybos narių skyrimo. Balsuojant dėl valdybos narių skyrimo kiekvienam Asociacijos nariui tenkantis balsų skaičius yra nustatytas  10.3. punkte.

 6. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
 1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 10 (dešimt) narių.

 2. Valdybos nariai valdyboje dirba be atlygio.

 3. Valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas 1 (vieneriems) metams. Renkant valdybos narius, kiekvienas balso teisę turintis Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau negu laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Asociacijos nariai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių. Jeigu Asociacijos narys, kuris yra valdybos narys, pašalinamas iš Asociacijos, jis taip pat atšaukiamas iš valdybos visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Naujas valdybos narys paskiriamas vadovaujantis 11.5. punkte nustatytomis taisyklėmis.

 4. Valdyba:

  1. nustato Asociacijos veiklos strategiją ir programą;

  2. nustato Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

  3. skiria arba renka Direktorių, nustato jam atlyginimą (jeigu su juo sudaroma darbo sutartis), atšaukia jį iš pareigų;

  4. priima sprendimus dėl Asociacijos partnerystės/narystės kituose juridiniuose asmenyse kiek tai nepreištarauja visuotinio narių susirinkimo kompetencijai;

  5. tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atleidžia Asociacijos filialų vadovus ir nustato jų pareiginius atlyginimus (jei su jais sudaroma darbo sutartis);

  6. skirsto Asociacijos lėšas;

  7. sprendžia Susirinkimo nutarimuose numatytus klausimus;

  8. tvirtina į Asociaciją stojančių narių kandidatūras;

  9. formuoja ir kontroliuoja Komitetų veiklą, tvirtina jų nuostatus;

  10. keičia Asociacijos buveinės vietą;

  11. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir direktoriui;

  12. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

  13. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir direktoriaus keliamus klausimus;

  14. sprendžia visus kitus Asociacijos veikloje kylančius klausimus, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir šių įstatų priskiriamus jos kompetencijai.

 1. Valdyba priima sprendimus posėdžiuose. Valdybos nariai posėdžiuose gali dalyvauti ir netiesiogiai, t. y. naudodamiesi elektroninėmis ryšių priemonėmis. Nario dalyvavimui ir balsavimui valdybos posėdyje naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini valdybos nario tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

 2. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip trys valdybos nariai.

 3. Valdybos posėdžiuose pirmininkauja valdybos pirmininkas.

 4. Valdybos pirmininko pavedimu valdybos posėdžius organizuoja Direktorius.

 5. Apie valdybos posėdį Valdybos nariams turi būti pranešta raštu (laišku, faksu arba el. paštu) nurodant posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio. Jeigu visi Valdybos nariai raštu (laišku, faksu arba el. paštu) išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

 6. Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos nutarimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau valdybos narių balsų nei „prieš“. Valdybos nariai balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais valdybos nariais. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

 7. Valdybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis tiesiogiai nedalyvaujant valdybos posėdyje. Valdybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu, jeigu nė vienas valdybos narys tam neprieštarauja.

 8. Visi valdybos posėdžiai protokoluojami.

 9. Valdybos nariai už savo veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 1. Valdybos narių įgaliojimai galioja  vienerius metus nuo jų išrinkimo, išskyrus atvejus, kai valdybos narys įgaliojimų netenka ar asisako anksčiau laiko.

 2. Valdybos narys gali atsistatydinti iš valdybos, apie tai raštu informavęs valdybos pirmininką prieš septynias dienas. Jei atsistatydina valdybos pirmininkas, jis apie tai prieš 7 (septynias) dienas raštu informuoja Asociacijos direktorių.

 3. Jei Valdybos narys pašalinamas iš Asociacijos narių, jis atšaukiamas ir iš valdybos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 4. Jei Valdybos narys nedalyvauja 4 (keturiuose) valdybos posėdžiuose iš eilės, valdyba artimiausio visuotinio susirinkimo metu inicijuoją balsavimą dėl nario įgaliojimų valdyboje panaikinimo.

 5. Atsistatydinus ar kitaip praradus įgaliojimus valdybos nariui, jo vietą užima paskutiniame visuotiniame susirinkime, kuriame buvo renkama valdyba, daugiausiai balsų surinkęs, tačiau į valdybos narių imtį nepatekęs kandidatas. Šiam atsisakius, arba neišreiškus sutikimo per 7 (septynias) dienas, laisva valdybos nario vieta siūloma kitiems paskutiniame Visuotiniame susirinkime, kuriame buvo renkama valdyba, daugiausiai balsų surinkusiems, tačiau į valdybos narių imtį nepatekusiems kandidatams regresine eile. Kandidatas, surinkęs nulį balsų, į valdybos narius pretenduoti negali, todėl tokiu atveju turi būti šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris išrenka naują valdybos narį.

 6. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Tas pats asmuo valdybos pirmininku gali būti išrenkamas neribotam kadencijų skaičiui.
 1. Asociacijos veiklą organizuoja ir jai vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius. Direktorium negali būti asmuo, kuriam įstatymų draudžiama eiti šias pareigas.

 2. Direktorių į šias pareigas skiria, atleidžia bei jam atlyginimą nustato (kai su juo sudaroma darbo sutartis) Asociacijos valdyba, kuri taip pat tvirtina jo pareiginius nuostatus, skiria paskatinimus bei nuobaudas.

 3. Su direktoriumi gali būti sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį (jei ji sudaroma) su Direktoriumi Asociacijos vardu pasirašo valdybos pirmininkas. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti Direktorių iš pareigų, darbo sutartis su juo nutraukiama.

 4. Savo veikloje direktorius vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo nutarimais, valdybos sprendimais bei savo pareiginiais nuostatais.

 5. Direktorius organizuoja operatyvią Asociacijos veiklą, priima, atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina bei skiria jiems nuobaudas.

 6. Direktorius veikia Asociacijos vardu – Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijos interesus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

 7. Direktorius yra atsakingas už:

  1. Asociacijos veiklos organizavimą ir tikslų įgyvendinimą;

  2. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos rengimą;

  3. Visuotinių narių susirinkimų ir valdybos pirmininko pavedimu valdybos posėdžių organizavimą;

  4. Informacijos ir dokumentų teikimą susirinkimui ir valdybai;

  5. Asociacijos dokumentų ir duomenų teikimą juridinių asmenų registrui;

  6. Viešą informacijos skelbimą įstatymų numatyta tvarka;

  7. Informacijos teikimą Asociacijos nariams;

  8. kitų visuotinio narių susirinkimo ir valdybos pavestų funkcijų vykdymą;

  9. savo, kaip direktoriaus, pareigų, numatytų kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose bei pareiginiuose nuostatuose, vykdymą.

 8. Direktorius už savo veiksmus yra atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai ir atsako įstatymuose nustatyta tvarka.

 9. Direktorius kasmet, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio visuotinio narių susirinkimo, turi parengti ir pateikti valdybai susipažinti bei susirinkimui patvirtinti praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša

 10. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

  1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

  2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

  3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

  4. Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

  5. Kita informacija, kurią nustato valdyba.
 1. Komitetai yra darbo grupės, sudaromi valdybos konkrečių užduočių vykdymui ir veikiantys prie valdybos.

 2. Komitetų veikloje gali dalyvauti ir ne Asociacijos nariai.

 3. Komitetų veiklos sritį, užduotis, veikimo laikotarpį, narių skaičių ir vardinę sudėtį, pirmininką, atsakomybės ir atskaitomybės principus, įgaliojimus tvirtina valdyba. Iš savo narių valdyba skiria kiekvieno komiteto veiklą kontroliuojantį narį, esant reikalui, tvirtina komiteto nuostatus.

 4. Komitetai turi teisę savo kompetencijos ir įgaliojimų ribose naudotis Asociacijos technine ir intelektine baze, kitais resursais.

 5. Komitetai neturi teisės sudaryti jokių sandorių Asociacijos vardu.

 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ “Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 2. Nekonfidencialūs Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai išsiunčiami nariams elektroniniu paštu arba paštu. Kita informacija, jeigu ji nėra konfidenciali ir yra skelbtina, nariams išsiunčiama esant jų pageidavimui. Su visa nekonfidencialia ir skelbtina informacija nariai taip pat turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

 3. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita nekonfidenciali informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 4. Konfidenciali informacija nėra skelbiama viešai.

 5. Susipažinti su konfidencialia informacija direktoriaus rašytiniu leidimu gali tik tie nariai kurie yra tiesiogiai su ja susiję. Tokia informacija pateikiama nariams sutartu būdu.

 6. Kiti nariai su konfidencialia informacija direktoriaus rašytiniu leidimu gali susipažinti tik esant visų tiesiogiai su prašoma susipažinti konfidencialia informacija susijusių narių ir direktoriaus rašytiniems leidimams.

 1. Filialų steigimo bei likvidavimo tvarka.

  1. Asociacija turi teisę steigti filialus. Sprendimus steigti ar likviduoti filialą priima visuotinis susirinkimas.

  2. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal Asociacijos įstatus ir visuotinio susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo nuostatuose.

 1. Turto bei lėšų šaltiniai.

  1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai, programinė įranga, intelektinė nuosavybė ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, įsigytas iš teisėtų lėšų šaltinių.

  2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

   1. narių stojamieji įnašai, kasmetiniai narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

   2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

   3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

   4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

   5. kredito įstaigų ir bankų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

   6. parama, skiriama Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų;

   7. pajamas, gaunamos iš įstatymų nedraudžiamos ūkinės komercinės veiklos, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

   8. kitos pajamos.

 1. Finansinės veiklos kontrolė.

  1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė atliekama audito būdu. Auditas inicijuojamas nusprendus valdybai arba visuotiniam narių susirinkimui. Auditas atliekamas Lietuvos Republikos įstatymų nustatyta tvarka.

 1. Asociacijos veiklos terminai ir Finansinių metų pradžios ir pabaigos datos.

  1. Asociacijos veikla neterminuota.

  2. Finansinių metų pradžios ir pabaigos datos yra kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos.

 1. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga.

  1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

  2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai patvirtinti Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos Visuotiniame narių susirinkime 2013 metų gegužės 28 d.